Statūti

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Biedrības nosaukums ir “Ģimeņu skolu apvienība” (turpmāk - Biedrība).
1.2. Ar terminu “ģimenes skola” tiek saprasts, ka bērnu izglītošana (proti, pamat­priekšmetu apgūšana) primāri notiek ģimenē.
2. BIEDRĪBAS MĒRĶI
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. atbalstīt Biedrības biedrus bērnu izglītošanā “ģimenes skolā”;
2.1.2. popularizēt “ģimeņu skolas” Latvijā un iedrošināt vecākus uzņemties atbildību par savu bērnu izglītošanu savā ģimenē;
2.1.3. apkopot materiālus un izdot literatūru “ģimeņu skolu” vajadzībām;
2.1.4. organizēt izglītojošus seminārus un nometnes;
2.1.5. veikt Biedrības interešu aizstāvību politikas un normatīvo aktu izstrādē.
3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA NO BIEDRĪBAS
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valde var pieteicēju uzaicināt uz valdes sēdi, ja to uzskata par nepieciešamu lēmuma pieņemšanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā (var elektroniski uz kandidāta norādīto epasta adresi) jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā, tai skaitā elektroniski uz Biedrības epasta adresi, paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs pēdējos 18 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedra darbība ir pretrunā Biedrības noteiktajiem mērķiem;
4.5.5. biedra izslēgšanai ir svarīgs iemesls; par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā - elektroniski uz biedra norādīto epastu vai pa pastu - izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. sniegt datus par savu pasta un elektronisko adrešu vai tālruņu numuru maiņu Biedrības lietvedībai; ja biedrs nav darījis zināmus Biedrībai savus jaunos datus, viņš pats uzņemas atbildību par visu ar to saistīto, tai skaitā – savām neīstenotajām tiesībām.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.
6. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē “Nolikums par struktūrvienībām”, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību, par to uzrakstot rakstisku un parakstītu apstiprinājumu un nododot sapulces vadītāja rīcībā vai paziņojot elektroniski no sava Biedrības reģistrā norādītā epasta uz Biedrības epasta adresi līdz sapulces sākumam.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta reizi gadā.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku (var elektroniski uz biedra norādīto epastu) uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no lemttiesīgiem biedriem, tai skaitā arī tās balsis, kuras ir nodotas ar pārstāvju starpniecību.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, tai skaitā tās balsis, kas nodotas ar pārstāvju starpniecību. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem, tai skaitā tās balsis, kas nodotas ar pārstāvju starpniecību.
8. IZPILDINSTITŪCIJA
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdi ievēl biedru sapulce no biedru vidus uz trim gadiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Pārstāvēt Biedrību ir tiesīgi vismaz divi valdes locekļi kopā.
8.5. Valdes sēdes darbu var veikt arī attālināti.
9. REVĪZIJAS INSTITŪCIJA
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas institūcija (turpmāk tekstā – Revidents), kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.
9.2. Biedrības Revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Valde apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
10. BIEDRU NAUDA
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka biedru sapulce “Nolikumā par biedru naudu”.


Statūti apstiprināti Rīgā, 2017.gada 10. jūnijā.