Nolikums par biedra naudu

Biedra naudas apmērs ir EUR 1.50 mēnesī.

Biedra nauda ir jāmaksā reizi pusgadā, to pārskaitot uz Biedrības bankas kontu.

No biedra naudas maksāšanas ir atbrīvoti sekojošu statusu biedri un viņu laulātie: dibinātāji, goda biedri un valdes locekļi (par savu valdes termiņa laika posmu).

Ja divi biedrības biedri ir laulāti, viens no laulātajiem tiek atbrīvots no biedra naudas maksāšanas.

No biedra naudas par doto pusgadu ir atbrīvoti:

  • biedri, kuri attiecīgajā pusgadā uz savu iniciatīvu ir organizējuši vismaz vienu visu Biedrības biedru bērniem pieejamu nodarbību vai citu pasākumu,
  • biedri, kuri attiecīgajā pusgadā ir palīdzējuši organizēt vai vadīt Biedrības organizētu semināru, sapulci vai citu pasākumu vai arī devuši vērā ņemamu ieguldījumu Biedrības darbībā.
  • mājmācības atbalsta grupu vadītāji, kuri ir piekrituši, ka viņu kontaktinformācija tiek publiskota (ievietota apvienības mājas lapā, Facebook vai tml.)
Ja rodas neskaidrība par biedra naudas atlaides piemērošanu, Biedrības valde lemj par konkrēto gadījumu.

Ja kādam biedram tiek piešķirts neaktīvā biedra statuss, tad šāds biedrs ir atbrīvots no biedra naudas maksāšanas par laika periodu, uz kuru šis statuss ir ticis piešķirts.

Ja biedrs nav maksājis biedra naudu vairāk kā 18 mēnešus, biedra naudas parāds pārstāj augt. Tādējādi maksimālais biedra naudas parāds var būt EUR 27.00.

Reizi pusgadā no Biedrības e-pasta adreses tiek nosūtīts elektronisks atgādinājums tiem biedriem, kuriem ir biedra naudas parāds vai pārmaksa.


Nolikums apstiprināts 2020. gada 28. novembrī.