Mājmācība Latvijā

Mājmācība skolēniem

Lai nokārtotu vajadzīgās formalitātes, vispirms nepieciešams izvēlēties skolu, kas atbalsta un izprot mājmācības ideju un ar kuru, Jūsuprāt, Jūsu ģimenei būs līdzīgs redzējums un laba sadarbība.

Uzzināt vairāk »

 

Mājmācība pirmsskolas bērniem

Līdz piecu gadu vecumam bērnu var audzināt un mācīt mājās, par to neziņojot nevienai iestādei. Taču, sākot no PIECU gadu vecuma, pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta.

Uzzināt vairāk »

 

Mājmācība speciālās izglītības programmai

Vispirms ir nepieciešams nošķirt jēdzienus "mājmācība" un "mājapmācība". Kaut arī termini skan līdzīgi, taču mācības notiek citādāk, sevišķi no juridiskā aspekta. Līdz ar to arī prasības, nosacījumi un procesi būtiski atšķiras.

Uzzināt vairāk »


Likumdošana

Salīdzinot ar daudzām citām valstīm, Latvijas likumdošana ir labvēlīga mājmācības ģimenēm.

Mājmācība (bērnu izglītošana savā ģimenē) Latvijā ir atļauta ar likumu sākot ar pirmsskolu līdz 6. klasei (ieskaitot). Pēc 6. klases mācības mājās var turpināt neklātienē, pašizglītībā vai tālmācībā.

Saskaņā ar likumu arī mājmācības bērni jāreģistrē jebkurā no izglītības iestādēm. Lai to izdarītu, nepieciešams vienoties ar attiecīgo iestādi un iesniegt iesniegumu par izglītības iegūšanu ģimenē. Tiesa, izglītības iestādēm nav pienākums reģistrēt mājmācības bērnus, tāpēc nereti vecākiem savi mājmācības bērni jāreģistrē attālākās skolās.

Neskatoties uz to, ne pašvaldībai, ne citai institūcijai nav tiesību aizliegt vecākiem savus bērnus mācīt pašiem savā ģimenē.

Uzzināt vairāk »


Mājmācība Latvijas medijos

Īss ieskats par mājmācības tēmu Latvijas medijos.

Uzzināt vairāk »


Pētījumi

2020.gada decembrī Ģimeņu skolu apvienība veica pētījumu “Pedagogu izvērtējums mājmācības bērnu un ģimeņu kvalitātēm”. Pētījumā tika aicināti piedalīties tie pedagogi, kas regulāri vai epizodiski ir sadarbojušies ar mājmācības bērniem - skolu, mūzikas/mākslas/sporta skolu un interešu izglītības pedagogi. Pētījuma mērķis bija apzināt šo pedagogu viedokli un novērojumus.

Uzzināt vairāk »