Mājmācība skolēniem

Sākot no SEPTIŅU gadu vecuma, pamatizglītības programmas apguve ir obligāta.
Neatkarīgi no tā, vai bērnam 7 gadi paliek 1. janvārī vai 31. decembrī, viņam tā gada 1. septembrī jāsāk skolas gaitas.
Ja vecāki vēlas, bērns 1. klasi var sākt jau 6 gadu vecumā vai, ja ir ģimenes ārsta atzinums par veselības iemesliem, arī 8 gadu vecumā.

Saskaņā ar likumdošanu:

Lai nokārtotu vajadzīgās formalitātes, vispirms nepieciešams izvēlēties skolu, kas atbalsta un izprot mājmācības ideju un ar kuru, Jūsuprāt, Jūsu ģimenei būs līdzīgs redzējums un laba sadarbība.
Jāatceras, ka kaut arī ikvienai ģimenei ir tiesības izglītot savu bērnu mājmācībā, likums neliek par obligātu pienākumu kādai konkrētai skolai reģistrēt mājmācības bērnus. Turklāt, ne visas skolas saprot mājmācības būtību.
Tāpat jāņem vērā, ka sadarbība ar skolu, tostarp, dažādi pārbaudes darbi un atskaites, ir atkarīga no izvēlētās iestādes. Kāda iestāde dos mājmācības ģimenēm lielāku brīvību, bet cita - mazāku.
Likums nosaka, ka skolai būtu jānodrošina vismaz viena konsultācija mēnesī un jāizvērtē skolēna sniegums vismaz divas reizes semestrī.

Nākamais solis ir iegūt vienu no diviem atzinumiem:

  • psihologa atzinumu, ka psiholoģisku iemeslu dēļ bērnam būtu labāk mācīties mājās,
  • vai arī ģimenes (vai ārstējošā) ārsta izziņu, ka mājmācība ir ieteicama bērna veselības stāvokļa dēļ.

Psihologa atzinumam NAV jānorāda uz kādām psiholoģiskām problēmām, bet gan uz psiholoģiskiem, emocionāliem vai citiem apstākļiem, kas bērnam var tikt labāk nodrošināti ģimenē nekā skolā. Piemēram, ka izglītības iestāde nespēj nodrošināt bērnam svarīgu emocionālo vidi, kas viņam ir ģimenē.

Mājmācībai (atšķirībā no mājapmācības) NAV nepieciešama izziņa no pedagoģiski medicīniskās komisijas.

Visbeidzot, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu skolai par uzņemšanu skolā, kurā norāda, ka:

  • bērns mācību saturu apgūs ģimenē,
  • bērnam ģimenē tiks nodrošināti apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt, - to pamatojot ar psihologa vai ārsta atzinumu,
  • ģimenē ir nodrošināta mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei.

Kad bērns ir uzņemts skolā, nekādas citas formalitātes mājmācības uzsākšanai nav nepieciešamas.

Piebilde: likums nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs var iekļaut bērnu mājmācības programmā "uz vienu mācību gadu".
Tas NENOZĪMĒ, ka bērns mājmācībā var mācīties tikai vienu gadu (vispār vai noteiktā skolā), vai ka katru gadu ir jāiesniedz jauns iesniegums, tostarp, psihologa vai ārsta atzinums.
Tas nozīmē TIKAI to, ka iestādes vadītājam katru gadu ir jāizdod jauns iekšējais rīkojums saskaņā ar savas iestādes normatīvajiem aktiem.
Skolai NAV tiesiska pamatojuma rīkoties pretēji un pieprasīt vecākiem dokumentus iesniegt katru gadu.

Vairāk par atbilstošajiem likumiem varat lasīt sadaļā "Likumdošana".

Ja Jums ir vairāk jautājumi par mājmācību, aicinām ieskatīties sadaļā "Jautājumi un atbildes".