Mājmācība speciālās izglītības programmai

Vispirms ir nepieciešams nošķirt jēdzienus "mājmācība" un "mājapmācība". Kaut arī termini skan līdzīgi, taču mācības notiek citādāk, sevišķi no juridiskā aspekta. Līdz ar to arī prasības, nosacījumi un procesi būtiski atšķiras.

Mājmācība (kad vecāki māca savu bērnu mājas apstākļos, ģimenē), saskaņā ar likumu, speciālās pamatizglītības programmai nav atļauta.
Tomēr, ja bērna attīstības traucējumi nav ļoti smagi, tad pastāv iespēja mācīties mājmācībā - ja izdodas vienoties ar kādu skolu bērnu reģistrēt parastajā izglītības programmā. Tas, protams, ir atkarīgs no bērna veselības stāvokļa un no tā, vai bērns atbilst skolas uzņemšanas nosacījumiem.

Mājapmācības (kad apmaksāts skolotājs māca bērnu viņa mājās) mācību un bērna reģistrēšanas process izglītības sistēmā būtiski atšķiras no mājmācības procesa.
Lai nokārtotu mājapmācību, likums nosaka, ka ir nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Tas tiek balstīs uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas slēdziena pamata.
Mājas apmācībā bērns apgūst tikai daļu no mācību priekšmetiem.