Nolikums par biedra statusa piešķiršanas kārtību un izmaiņām

Biedrībā var darboties biedri ar sekojošiem statusiem:
  • dibinātāji,
  • valdes locekļi,
  • goda biedri,
  • vispārējie biedri,
  • neaktīvie biedri.

Dibinātāji ir tie biedri, kuri ir nodibinājuši Biedrību un ir reģistrēti lēmumā par Biedrības dibināšanu.
Neatkarīgi no savas aktivitātes Biedrības darbībā, dibinātājiem ir pilnas biedru tiesības un nepieciešamības gadījumā viņu viedoklis tiek ņemts vērā, risinot Biedrībai svarīgus jautājumus.

Valdes locekļi ir biedri, kuri ir ievēlēti un darbojas Biedrības izpildinstitūcijā saskaņā ar Biedrības statūtiem.

Goda biedri ir tie biedri, kuri devuši sevišķu ieguldījumu Biedrības darbībā un ar savu ieguldīto darbu ir ievērojami sekmējuši Biedrības darbību un mērķu sasniegšanu. Goda biedra statuss tiek piešķirts atsevišķos gadījumos ar Biedrības valdes lēmumu.

Neaktīvie biedri ir tie biedri, kuri aktīvi nepiedalās Biedrības darbībā (kā minimums, atbalstot Biedrību ar savas biedru naudas samaksu).
Par neaktīviem biedriem automātiski kļūst biedri, kuri nav maksājuši savu biedru naudu vairāk kā 18 mēnešus.
Biedrs var kļūt par neaktīvu biedru, arī nosūtot iesniegumu uz Biedrības epasta adresi.
Ja biedrs nosūta iesniegumu par izstāšanos no Biedrības, valde var vispirms piedāvāt šim biedram kļūt par neaktīvu biedru. Piekrišanas gadījumā biedrs iegūst neaktīva biedra statusu.
Neaktīviem biedriem ir tiesības piedalīties biedru pilnsapulcēs.

Vispārējie biedri ir visi tie Biedrības biedri, kuriem nav piešķirts kāds no augstāk minētajiem statusiem.

Aktīvie biedri ir visi tie biedri, kuriem nav neaktīva biedra statuss.


Nolikums apstiprināts Rīgā, 2019. gada 9. decembrī.