Nolikums par biedra statusa piešķiršanas kārtību un izmaiņām

Biedrībā var darboties biedri ar sekojošiem statusiem:
  • dibinātāji,
  • valdes locekļi,
  • goda biedri,
  • vispārējie biedri,
  • neaktīvie biedri.

Dibinātāji ir tie biedri, kuri ir nodibinājuši Biedrību un ir reģistrēti lēmumā par Biedrības dibināšanu.
Neatkarīgi no savas aktivitātes Biedrības darbībā, dibinātājiem ir pilnas biedru tiesības un nepieciešamības gadījumā viņu viedoklis tiek ņemts vērā, risinot Biedrībai svarīgus jautājumus.

Valdes locekļi ir biedri, kuri ir ievēlēti un darbojas Biedrības izpildinstitūcijā saskaņā ar Biedrības statūtiem.

Goda biedri ir tie biedri, kuri devuši sevišķu ieguldījumu Biedrības darbībā un ar savu ieguldīto darbu ir ievērojami sekmējuši Biedrības darbību un mērķu sasniegšanu. Goda biedra statuss tiek piešķirts vai atņemts atsevišķos gadījumos ar Biedrības valdes lēmumu.

Neaktīvie biedri ir tie biedri, kuri kādu laiku nevar piedalīties Biedrības darbībā (piemēram, uz ilgāku laiku izbraucot no Latvijas). Neaktīviem biedriem netiek pārsūtīta informācija par citu biedru organizētajiem pasākumiem.
Par neaktīvu biedru var kļūt izņēmuma gadījumos un uz laika posmu, kas nav ilgāks par diviem gadiem. Neaktīva biedra statuss tiek piešķirts ar valdes lēmumu.

Vispārējie biedri ir visi tie Biedrības biedri, kuriem nav piešķirts kāds no augstāk minētajiem statusiem.

Aktīvie biedri ir visi tie biedri, kuriem nav neaktīva biedra statuss.


Nolikums apstiprināts Rīgā, 2020. gada 28. novembrī.