piektdiena, 2015. gada 17. aprīlis

Konference “Ģimene sabiedrības uzmanības centrā: starp ideāliem un realitāti”

Norises laiks un vieta:
Jelgavā, 2015. gada 17. aprīlis – Jelgavā, LLU, Lielā ielā 2
Jelgavā, 2015. gada 18. aprīlis – Jelgavā, LLU ESAF, Svētes ielā 18

Konferences idejiskais pamats

2014. gada 5. decembrī notika Apvienoto Nāciju starptautiskā ģimenes gada 20. gadskārtas atceres pasākums, kurā piedalījās amatpersonas no 60 dalībvalstīm. Šo starpatlantisko samitu organizēja Eiropas Savienības Ģimeņu Organizāciju Konfederācija (COFACE). Tika izstrādāts ģimenes manifests, lai «dotu pasaulei cerības vēstījumu» un lai valstu «līderi, kas pieņem lēmumus, padziļinātu izpratni par ģimeni un tās vērtību būtisko lomu» sabiedrībā. Ģimenes tēmas aktualitāti pierāda arī Baznīcas rūpes par ģimeni: šī gada oktobrī Romā notika ārkārtas katoļu bīskapu sinode par ģimeni.

Ņemot vērā šīs rūpes par ģimeni starptautiskajā līmenī, konference «Ģimene sabiedrības uzmanības centrā: starp ideāliem un realitāti» vēlas aktualizēt un pievērst Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotāju uzmanību ģimenes tēmai, kas ir būtiska katra cilvēka dzīvē. Mūsdienu ģimene piedzīvo daudzus uzbrukumus, tai sevi jāpierāda un jācīnās par savu eksistenci gan idejiskajā, gan sociālajā, gan finansiālajā jomā. Pilsētas un lauku izaugsmi sekmēs stipras ģimenes. Bez Baznīcas morālā atbalsta ģimenes stiprinā- šanai ir nepieciešama arī gudra valsts ģimenes politika, mērķtiecīga bērnu un jauniešu audzināšana skolā ģimenes vērtību izpratnē, pārdomāts pašvaldības atbalsts, kā arī pilsoniskās sabiedrības izpratne un sadarbība.

Ģimenes konferences ir ģimenes skaisto ideālu un vērtību manifestācija, atbalstot «laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.» (Latvijas Republikas Satversme, 110.p.).

Konferences mērķis

Aktualizēt rūpes par ģimenes institūcijas kā Latvijas sabiedrības veidošanās, attīstības un pastāvēšanas pamatvērtību, sniedzot sociāl- antropoloģisku un ekumēniski kristīgu skatījumu par ģimeni kā vērtību, kā arī apskatot šo sabiedrības pamatmodeli vēsturiskā, juridiskā un psiholoģiskā aspektā, pulcinot vienkopus politisko lēmumu pieņēmējus, izglītības, reliģisko un citu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada ģimenes.

Konferences programma

Piektdiena, 17. aprīlis, 2015
Jelgava, LLU, Lielā iela 2 (Sudraba zāle)
Konferences moderators: Marks Jermaks, žurnālists

13:30 – 14:00
Reģistrācija.

14:00 – 14:05
Jelgavas katoļu diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska uzruna

14:05 – 14:10
LLU rektores dr.oec. Irinas Pilveres uzruna

14:10 – 14:25
Ģimenes antropoloģiskie pamati: vīrieša un sievietes lomas un to komplementaritāte
Mg.sc.soc., Mg.phil., Mg.hist., Silva Poča, LLU ESAF lektore

Prezentācijā tiks runāts par ģimeni no sociālantropoloģiskā viedokļa, tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā, kā arī par vīrieša un sievietes lomām ģimenē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta sievietes un vīrieša lomu vēsturiskajai izveidei un to maiņai mūsdienu pasaulē. Atbildot uz modernās pasaules izaicinājumiem, arvien lielāka nozīme ir sievietes un vīrieša kā nobriedušu un atbildīgu personu savstarpējai mijiedarbībai ģimenē.

14:25 – 14:40
Ģimenes identitāte Jāņa Pāvila II mācībā
Mg. theol. Andris Ševelis, Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta lektors

Prezentācija balstīta uz pāvesta Jāņa Pāvila II mācību, ka tieši ģimenē cilvēks īsteno savu aicinājumu uz mīlestību un kalpošanu. Jāņa Pāvila II mācībā ļoti svarīga ir cilvēka cieņas un mīlestības civilizācijas koncepcija. Ģimene ir mīlestības civilizācijas sirds un svarīgākā kopiena, kurā jaunajai paaudzei tiek nodotas vērtības, un tādējādi tiek veidota pasaules nākotne.

14:40 – 14:55
Vīra un sievas kopdzīves pamati. Laulāto dialogs – psiholoģiskie aspekti
Daina un Uldis Žurilo, Latvija, starptautiskās apvienības “Laulāto Tikšanās” vadītāji

Prezentācijā tiks apskatīti laulāto dialoga pamatprincipi. Izaicinājumi, grūtības un ieguvumi ikdienas dialoga praktizēšanā. Laulāto attiecības kā vērtība, kas prasa laiku, zināšanas un rūpes. Laulāto (tēva un mātes) attiecības kā pamats bērnu personības identitātes veidošanās procesā.

14:55 – 15:10
Audzinoša, izglītojoša un preventīva programma pusaudzēm: “Ciklu šovs – mana ķermeņa slepenā koda atklāšana”
Mg. psych. Diāna Staņko, Ģimenes ekoloģijas institūta psiholoģe

Prezentācijā klausītāji tiks iepazīstināti ar interesantu, uz vērtībām orientētu dzimumaudzināšanas programmu “Cikla šovs – mana ķermeņa slepenā koda atklāšana”, kas citās Eiropas valstīs ir jau 15 gadus. Šī programma domāta 10-12 gadus vecām meitenēm un viņu vecākiem, un to šoruden plānots ieviest arī Latvijā.

15:10 – 15:25
Pašvaldības mērķprogrammas vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveidei un ģimeņu atbalstam
Mg. paed. Sarmīte Vīksna, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore

Klausītāji tiks iepazīstināti ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iniciatīvām un mērķprogrammām ģimenes izglītības atbalsta jomā. Prezentācijā tiks ietverta informācija par Izglītības programmu piedāvājumu, speciālistu pakalpojumiem un citiem resursiem.

15:25 – 16:00
Kafijas pauze

16:00 – 16:15
Eiropas ģimenes veidošanās vēsturiskie pamati: no Homēra līdz Tertulliānam
Dr. hist. Harijs Tumans, Latvijas Universitātes profesors

Prezentācijā tiks parādīta ģimenes modeļa attīstība Eiropas civilizācijas pirmsākumos, apskatot antīkās kultūras ģimenes modeli (grieķu un romiešu tautu piemērs), ģimenes morāles evolūciju un kristīgā ģimenes modeļa rašanos antīkās kultūras telpā. No Homēra un līdz Tertulliānam - divi pieturas punkti, kas uzrāda attīstību. Salīdzinot antīko ģimenes modeli ar agrīno kristiešu modeli, ir iespējams parādīt, kas ir kopīgs un kas atšķirīgs, kādas ir bāzes vērtības un kādā virzienā notika attīstība.

16:15 – 16:45
Ģimenes „kolonizācijas ideoloģiju” priekšā. Itālijas piemērs
Masimo Introviņje (Massimo Introvigne) jurists, sociologs, starptautiskās ģimenes kustības “Jā, ģimenei” vadītājs /Itālija/

Prezentācijā tiks aplūkotas ģimenes politikas tendences Rietumu valstīs, norādot uz draudiem starptautiskās likumdošanas jomā, kas nav labvēlīga ģimenes stiprināšanai un ideoloģiski “kolonizē ģimeni”. Referātā ir attīstīta doma, ka tradicionālā ģimene ir sabiedrības pamats un nākotne.

16:45 – 17:00
Par ģimeni kā vērtību Latvijas Republikas Satversmē
Mg. iur. Inga Bite, juriste, Saeimas deputāte

Prezentācija balstīta uz Latvijas Republikas Satversmi kā būtiskāko normatīvo aktu Latvijā. Satversmes 110. pants aizsargā laulību un ģimeni, un arī 2014. gadā pieņemtā Satversmes preambula noteic, ka ģimene ir viena no Latvijas sabiedrības pamatvērtībām. Ko darīt, lai ģimene, nevis tikai atsevišķs indivīds atkal nokļūtu valsts un sabiedrības uzmanības centrā? Vai valsts ir ģimenes "draugs" vai "pretinieks"? Un vai valstij jāpielāgojas visām sabiedrības attīstības tendencēm?

17:00 – 18:00
Ekspertu paneļdiskusija (moderatore: Inga Bite)

Sestdiena, 18. aprīlis, 2015
Jelgava, LLU, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF), Svētes ielā 9
Visas dienas garumā paralēli prezentācijām un diskusijām norisināsies aktivitātes bērniem
Ģimenes dienas vadītāji Edgars Svētiņš un Nelda Elsiņa

12:30 – 13:00
Reģistrācija.

13:00 – 13:05
Jelgavas katoļu diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska uzruna

13:05 – 13:15
Pašvaldību vadītāju uzrunas

13:15 – 13:20
LLU ESAF dekānes Dr. oec. Andras Zvirbules-Bērziņas uzruna

13:20 – 13:35
Laulība kā Dieva derība starp vīrieti, sievieti un Dievu
Mg. theol.Kaspars Kovaļovs, Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs

Prezentācijā tiks runāts par laulību kā Dieva derību ar cilvēci, tās pirmsākumiem, attīstību, kā arī mūsdienu skatījums. Bēgšana no laulības ir bēgšana no savas atbildības. Iemesli un ieteikumi risinājumam. Kristīga vīrieša un sievietes laulības savienība kā sabiedrības pamats.

13:35 – 13:50
Ģimene: starp ideāliem un realitāti
Mg. theol. Andris Ševelis, Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta lektors

Prezentācijā klausītājiem būs iespēja aizdomāties par ģimenes ideāliem un realitāti, kas ir katra rokās. Tieši ģimenē cilvēks īsteno savu aicinājumu uz mīlestību un kalpošanu. Ļoti svarīga ir cilvēka cieņas un mīlestības koncepcija. Ģimene ir mīlestības sirds un svarīgākā kopiena, kurā jaunajai paaudzei tiek nodotas vērtības, un tādējādi tiek veidots pamats sabiedrības nākotnei.

13:50 – 14:05
Bez vecāku aizgādības palikušo bērnu tiesības uzaugt ģimenē
Olga Rudaka, Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Prezentācijā tiks analizēta situācija un pēdējo gadu tendences ārpusģimenes aprūpē Latvijā, pārrunātas iespējas prioritāri nodrošināt bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem aprūpi citā ģimenē vai ģimeniskai videi maksimāli pietuvinātos apstākļos, kā arī nepieciešamās formalitātes, lai nokārtotu viesģimenes, audžuģimenes, aizbildņa vai adoptētāja statusu.

14:00 – 14:30
Vīra un sievas attiecības: no iemīlēšanās līdz mīlestībai. Kā saglabāt savstarpējo cieņu?
Daina un Uldis Žurilo, Latvija, starptautiskās apvienības “Laulāto Tikšanās” vadītāji, Silvija un Gints Lapiņi, ārsti ginekologi

Prezentācijā tiks apskatīti veiksmīgu vīra un sievas attiecību pamatprincipi. Izaicinājumi, grūtības un ieguvumi ikdienas dialoga praktizēšanā. Laulāto attiecības kā vērtība, kas prasa laiku, zināšanas un rūpes. Cieņa un tās saglabāšana laulāto (tēva un mātes) attiecībās kā pamats bērnu personības identitātes veidošanās procesā.

14:30 – 15:00
Kafijas pauze

15:00 – 16:00
TEMATISKĀS DARBA /DISKUSIJU GRUPAS:
  • Vīra un sievas kopdzīves pamati. Laulāto dialogs – praktiski piemēri (Daina un Uldis Žurilo, Silvija un Gints Lapiņi)
  • Nepilnas ģimenes izaicinājumi. (Ilona Stepanoviča-Monkēviča)
  • Interesē pretējais dzimums? Pirms lietošanas lasīt instrukciju (Ulvis Kravalis, Edgars Svētiņš, Inga Paršova)
  • Līdzatkarība – ģimenes slimība. Ģimenē ir alkoholiķis un narkomāns. Ko darīt? /Созaвисимость – болезнь семьи. Алкоголик и наркоман в семье. Что делать? (Līga Roķe, Līga Āboltiņa, Andrejs Kļukovskis)
  • Bērni – svētība un izaicinājums ģimenē (Dainis un Baiba Stikuti)
  • Radošās darbnīcas bērniem un loterija ar balvu visai ģimenei

16:00 – 16:30
Tematisko darba grupu prezentācijas

16:30 – 18:00
KONFERENCES NOSLĒGUMS. SADRAUDZĪBAS KONCERTS
Piedalās dziedošās ģimenes, grupa „JORSPEIS”, Juris Vizbulis, Jānis Kurševs un Bērnu un jauniešu mūzikas klubs „BJMK”.

Tematisko diskusiju apraksti

Vispārcilvēcisko un kristīgo vērtību nozīme bērnu audzināšanā un sabiedrības saliedēšanā (Edgars Svētiņš)
Šajā tematiskajā darbnīcā dalībnieki modelēs vienotu viedokli attiecībā uz bērnu audzināšanu ģimenē, skolā, sabiedrībā un Baznīcā, balstoties uz Latvijā un Eiropā kultūrvēsturiski integrētām vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām. Audzināšanas mērķi, uzdevumi, saturs, metodes, iespējas un izaicinājumi.

Vīra un sievas kopdzīves pamati. Laulāto dialogs – praktiski piemēri. (Daina un Uldis Žurilo)
Šajā tematiskajā darbnīcā tiks runāts par laulāto attiecībām kā tādām, kas ir nemitīgā attīstībā. Laulātie savās attiecī bās piedzīvo grūtākus un vieglākus posmus, bet tieši vīra un sievas attiecības spēcīgi ietekmē bērnu personības identitātes veidošanos, emocionālo pašsajūtu. Laulāto attiecībām praktiski nemaz nemācās, tās bieži tiek uztvertas kā pašsaprotamas, tomēr, piedzīvojot krīzes, divi cilvēki saprot, ka ir daudzi jautājumi, uz kuriem nav skaidras atbildes. Šajā darba grupā domāsim par vīriešu un sieviešu dzimuma atšķirībām, emocionālajām atšķirībām, pieredzi no vecāku mājām, ieradumiem un visu to, kas ietekmē mūsu komunikāciju, spēju veidot patiesu sarunu ar otru cilvēku. Dalīsimies sarunas – dialoga veidošanas pamatprincipos.

Nepilnas ģimenes izaicinājumi (Ilona Stepanoviča – Monkēviča)
Šajā tematiskajā darbnīcā tiks runāts par sabiedrības nostāju un paša sajūtām nepilnas ģimenes sakarā. Situācijas, ar ko nepilnas ģimenes saskaras un kā risina. Vai nepilna ģimene arī ir ģimene? Iedvesmojoši stāsti par nepilnu ģimeņu pieredzi, funkcionēšanu.

Līdzatkarība – ģimenes slimība. Ģimenē ir alkoholiķis un narkomāns (Līga Roķe, Līga Āboltiņa, Andrejs Kļukovskis)
Šajā tematiskajā diskusijā Andrejs Kļukovskis kā bijušais atkarīgais padalīsies personīgā pieredzē par atkarību. Kā veidojas līdzatkarība narkomāna un alkoholiķa ģimenēs, kā notiek pielāgošanās atkarībai. Kā nenokļūt līdzatkarības važās un kā no tās iziet. Destruktīvas sajūtas, ko pārdzīvo atkarīgais un līdzatkarīgais – bailes, dusmas, vainas sajūta, utt.

Interesē pretējais dzimums? Pirms lietošanas lasīt instrukciju (Ulvis Kravalis, Edgars Svētiņš, Inga Paršova)
Šajā tematiskajā diskusijā jauniešiem tiks stāstīts un diskutēts par seksualitāti, jauniešu stereotipiem par to.
Kā saprast pretējo dzimumu. Ko nozīmē būt sievietei? Ko nozīmē būt vīrietim?
Kā pareizi veidot attiecības un iepazīt pretējo dzimumu?

Bērni – svētība un izaicinājums ģimenē (Dainis un Baiba Stikuti)
Šajā tematiskajā diskusijā tiks runāts par bērniem kā par galveno ģimenes vērtību un svētību. Kādus izaicinājumus bērni atnes vecākiem, kā tos pārvarēt. Kā pareizi veidot bērnu un vecākus cieņpilnas attiecības dažādos vecumposmos?