piektdiena, 2015. gada 17. aprīlis

Konference “Ģimene sabiedrības uzmanības centrā: starp ideāliem un realitāti”

Norises laiks un vieta:
Jelgavā, 2015. gada 17. aprīlis – Jelgavā, LLU, Lielā ielā 2
Jelgavā, 2015. gada 18. aprīlis – Jelgavā, LLU ESAF, Svētes ielā 18

Konferences idejiskais pamats

2014. gada 5. decembrī notika Apvienoto Nāciju starptautiskā ģimenes gada 20. gadskārtas atceres pasākums, kurā piedalījās amatpersonas no 60 dalībvalstīm. Šo starpatlantisko samitu organizēja Eiropas Savienības Ģimeņu Organizāciju Konfederācija (COFACE). Tika izstrādāts ģimenes manifests, lai «dotu pasaulei cerības vēstījumu» un lai valstu «līderi, kas pieņem lēmumus, padziļinātu izpratni par ģimeni un tās vērtību būtisko lomu» sabiedrībā. Ģimenes tēmas aktualitāti pierāda arī Baznīcas rūpes par ģimeni: šī gada oktobrī Romā notika ārkārtas katoļu bīskapu sinode par ģimeni.

Ņemot vērā šīs rūpes par ģimeni starptautiskajā līmenī, konference «Ģimene sabiedrības uzmanības centrā: starp ideāliem un realitāti» vēlas aktualizēt un pievērst Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotāju uzmanību ģimenes tēmai, kas ir būtiska katra cilvēka dzīvē. Mūsdienu ģimene piedzīvo daudzus uzbrukumus, tai sevi jāpierāda un jācīnās par savu eksistenci gan idejiskajā, gan sociālajā, gan finansiālajā jomā. Pilsētas un lauku izaugsmi sekmēs stipras ģimenes. Bez Baznīcas morālā atbalsta ģimenes stiprinā- šanai ir nepieciešama arī gudra valsts ģimenes politika, mērķtiecīga bērnu un jauniešu audzināšana skolā ģimenes vērtību izpratnē, pārdomāts pašvaldības atbalsts, kā arī pilsoniskās sabiedrības izpratne un sadarbība.

Ģimenes konferences ir ģimenes skaisto ideālu un vērtību manifestācija, atbalstot «laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.» (Latvijas Republikas Satversme, 110.p.).